Beleidsplan 2016-2019

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt . De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17-06-2013 en gevestigd te Rotterdam. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft in Januari 2016 een ANBI status aangevraagd. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstellingen van de stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Caroline Manse, Voorzitter

Ontstaan

Stichting bewonersorganisatie Kruidenbuurt is op 17 juni 2013 officieel opgericht door enkele buurtbewoners. De missie van de B.O. is het versterken van de sociale cohesie tussen alle bewoners van de Kruidenbuurt.

Missie/visie

De Bewonersorganisatie Kruidenbuurt ondersteunt bewonersinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De bewonersorganisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet voor alle bewoners van de wijk Kruidenbuurt. “Samen met bewoners, instellingen en de (deel)- gemeente Rotterdam werken aan verbetering van de woon- en leefomgeving van de wijk Kruidenbuurt“. Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt.

Doelstellingen

Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • De bewonersorganisatie vormt een spreekbuis van en naar bewoners, gemeente en andere instanties;
 • De bewonersorganisatie draagt ideeën aan ter verbetering van de buitenruimte;
 • De bewonersorganisatie zal kleine evenementen organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen;
 • De bewonersorganisatie zal bewoners informeren over veiligheid in en om de woning;

Wat wil de Stichting realiseren? (nadere omschrijving)

Verlichte Achterpaden Bewonersorganisatie Kruidenbuurt stelt per achterpad 2 of 3 lampen ter beschikbaar om het achterpad optimaal te verlichten. De lamp zal, indien de bewoner meewerkt aan dit project, aan de berging worden bevestigd en aan de binnenzijde van de berging aangesloten op de stroomvoorziening. Raakt een lamp defect in het armatuur heeft de Bewonersorganisatie Kruidenbuurt de mogelijkheid de lamp te vervangen. Buurtpreventie Kruidenbuurt Door middel van subsidiëring van de gemeente m.b.t. project buurtpreventie kan de stichting nu het buurtpreventie team beter ondersteunen.

Wat hebben tot op heden bereikt

 • In 2013-2014 zijn wij gestart met buurtpreventie. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het aantal inbraken sindsdien significant gedaald is.
 • 90% van alle achterpaden is inmiddels verlicht

Werkzaamheden van de Stichting

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen. Bewonersorganisatie Kruidenbuurt blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk. De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld. De Bewonersorganisatie Kruidenbuurt streeft naar het opbouwen van (samenwerkings)relaties tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren.

Financiën

Om de doelen van Bewonersorganisatie Kruidenbuurt te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. MAAR wil de Stichting kunnen groeien tot een aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk. Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer diepgang in dit onderwerp, pr activiteiten, organisatie van praatgroepen/ etc.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting:

Globale incidatie jaarlijkse kosten op jaarbasis Internetpagina € 150, – Drukkosten € 150 Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) € 100,- Lief en Leed € 250,- Vervanging lampen € 50,-

Buurtpreventie € 2500,-

Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

De manier waarop de Stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk.

De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, contact maar ook door het inzetten van multimedia en social media.

Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling steun te verwerven.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van. Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Bewonersorganisatie is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Bewonersorganisatie Kruidenbuurt zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Ook ontvangen zij geen onkostenvergoeding zoals reiskosten reiskosten , danwel administratiekosten. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het totaal bedrag voor een standbeeld bereikt is. Daar er in Nederland geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. De stichting beheert Bankrekeningnummer NL96 INGB 0009 3748 94 t.n.v. Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • Voorzitter : C. Manse
 • 2e Voorzitter : nog vrij
 • Secretaris : B. Flach
 • Penningmeester Jamal Abib
 • 2e penningmeester : B. Flach

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden.

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Deze akte is op te vragen bij Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt.

Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en fiscale structuur. 8. Overzicht gegevens Stichting

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is een Stichting en is ingeschreven te Rotterdam, onder nummer KvK nummer: 58161368, adres Goudkruid 52, 3068 SZ te Rotterdam


Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 852902955 Het banknummer van de Stichting is: NL96 INGB 0009 3748 94 Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie www.kruidenbuurt.nl) Contacten met de stichting verlopen via https://kruidenbuurt.nl/contact

Hoe om te gaan met vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten) Dit reglement zal aankomende jaren nog verder ontwikkeld worden en door het bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het reglement te houden.

Juridische en fiscale structuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
 6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking –en successierechten.
 7. De Stichting is niet BTW- plichtig.